پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (520)

2-8-2روایت سینمای هنری………………………………………………………………………………………………………………………472-8-3روایت مبتنی بر مادهگرایی تاریخی…………………………………………………………………………………………………512-8-4روایت پارامتریک……………………………………………………………………………………………………………………………..55فصل سوّم: روش تحقیق3-1 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61فصل چهارم: یافته‌های تحقیق4-1 مستند انیمیشن………………………………………………………………………………………………………………………………..664-1-1سیانوزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..674-2 مستندهای اتوبیوگرافیک – خود بیانگر(Self- portrait)……………………………………………………………..694-3درام مستند (داکیو درام)…………………………………………………………………………………………………………………….754-4 مستند داستانی (Docufiction)……………………………………………………………………………………………………784-5 مستندهای حیات وحش و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (521)

3.2پرنده ماه(تصاویر 12-13)483.2.1زیبایی شناسی انیمیشن پرنده ماه503.3بازماندگان (1977) (تصاویر 15-16)533.3.1زیبایی شناسی انیمیشن بازماندگان554فصل پنجم: نتیجه گیری60گزارش انیمیشن……………………………………………………………………………………………………………..65فهرست تصاویرتصویر 1-2 راه رفتن با دایناسورها10تصویر 2- 2 انیمیشن مستند ربوده شدگان10تصویر 3-2 انیمیشن مستند داستان جنگ11تصویر 4- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (522)

2-9 بررسی نظریه روان شناسی گشتالت در تصویر متحرک422-9-1 زمینه پیدایش روان‌شناسی گشتالت422-9-2 مفهوم گشتالت432-9-3 آشنایی هنر با نظریه گشتالت432-9-4 اصول گشتالت442-10 عصر رسانه های نوظهور49۲-10-۱ تفکر طراحی و رسانه51نتیجه‌گیری52فصل سوم54شاخه های اصلی طراحی گرافیگ543-1 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (524)

4-1- فاز شرایط ابهام……………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 55 4-2- فاز شرایط وضوح …………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 694-2-1- طرح نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه 834-2-2- سناریو طرح نهایی…………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 914-2-3- متریال و روش تولید…………………………………………………………………………………………………………………… صفحه 934-2-4- نقشه های فنی………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه 955- جمع Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (525)

دستۀ چهارم: ساختارگرایانی که به رابطۀ دیالکتیکی بین فرد و ساختارهای اجتماعی می پردازند، مثل رابطۀ ذهن و جامعه. آن چه امروز “ساختارگرایی” نامیده می شود حاصل کاربرد روش های زبان شناسی ساختارگرا (یعنی زبان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود تحقیق c (526)

1ـ1 بیان موضوع:«عقلانیتِ مدرن»1 عنوانی است برآمده از سنت فکری اروپایِ پس از رنسانس و مشخصاً قرن هجدهم که به‌عنوان «عصر روشنگری»2 از آن یاد می‌شود. هر چند خواستِ سیطره عقل بر تمامی ابعاد زندگی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (527)

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:212-1- پایتخت و نقشآفرینی آن در جغرافیای سیاسی232-1-1- مفهوم پایتخت232-1-2- انواع پایتختها262-1-2-1- پایتختهای چندکاره:292-1-2-2- پایتختهای سیاسی:292-1-2-3- پایتختهای امپریالی سابق:302-1-2-3- پایتختهای ایالتی:302-1-2-4- پایتختهای برتر:302-1-2-5- پایتختهای منظومهای392-1-2- نقشهای شهر پایتخت412-1-2- 1- نقش Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه ارشد c (528)

2-3-3 نقش مایه های گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………………….13 2-3-4 نقش مایه های هندسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 2-3-5 نقش مایه خطی (خط نگاره)…………………………………….. …………………………………………………………………………15 2-4 تکنیک های تزیینات معماری…………………………………………………………………………………………………………………………….19 2-4-1 آجر و سنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20 2-4-2 گچ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 2-4-3 کاشی و سرامیک……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 2-4-4 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (529)

2-3-3 نقش مایه های گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………………….13 2-3-4 نقش مایه های هندسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 2-3-5 نقش مایه خطی (خط نگاره)…………………………………….. …………………………………………………………………………15 2-4 تکنیک های تزیینات معماری…………………………………………………………………………………………………………………………….19 2-4-1 آجر و سنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20 2-4-2 گچ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 2-4-3 کاشی و سرامیک……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 2-4-4 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (531)

از نگاه تورنس واقعیت این است که به خلاقیت نمیتوان با تمرکز به یک بُعد نگریست، بُعد فردی، محیطی، فرآیندی و محصولی به تنهایی نمیتواند بیانگر ماهیت خلاقیت باشند. بنابراین خلاقیت مجموعهای از عوامل شخصی، Read more…

By 92, ago